Graffeg publishes three books suitable for young adults as part of the Read Better scheme with the Book Council of Wales and the Reading Agency. Dealing with a range of challenging issues including grief and loss, mental health disorders and disabilities, these books, originally published in English, help children to come to understand and deal with difficult emotions and challenging circumstances.

 

Arhoswch Fymryn Eto

Aman's dad has left, and he won't be returning. Now, Aman feels lost and lonely. When a kind man called Gurnam moves to the area and saves Aman from the town bullies, the two get close quickly. Despite their close friendship, Gurnam has dark secrets, too deep for Aman to understand, which tears his world apart.

 

Fy Llawlyfr Gorbryder 

This book presents anxiety as a normal emotion faced everyday by many people. Comprising stories of recovery, it draws attention to anxiety patterns and good practices which have been proven as beneficial to help and diminish the effects. Chapters focus on sleep, exam pressures and adapting to change.

 

Gorbryder Oherwydd Ein Golwg

This factual guide increases knowledge about BDD, explaining the causes and effects of the disorder. Full of reports by individuals and sufferers, illustrations by young people and family experiences, this book aims to help young sufferers to recognise BDD symptoms as soon as possible in order to diminish the effects of an attack on individuals and their close circle.

 

Bydd Graffeg yn cyhoeddi tri llyfr sy’n addas i oedolion ifanc fel rhan o’r cynllun Darllen yn Well gyda Cyngor Llyfrau Cymru a’r Asiantaeth Darllen. Yn delio gydag ystod o faterion heriol gan gynnwys galar a cholled, anhwylderau ac anableddau iechyd meddwl, mae’r llyfrau hyn, a gyhoeddwyd yn Saesneg yn wreiddiol, yn helpu plant i ddod i ddeall a delio ag emosiynau anodd ac amgylchiadau heriol. 

Arhoswch Fymryn Eto

Mae Dad Aman wedi ei adael, a dydy o ddim am ddod ‘nôl. Nawr, mae Aman yn teimlo’n unig ac ar goll, ac yn gwneud pob ymdrech i osgoi trafod a thynnu sylw at y sefyllfa. Ar ôl i ddyn caredig o’r enw Gurnam symud i’r ardal leol ac yn achub Aman rhag bwlis y dref, mae’r ddau yn cysylltu yn gyflym. Er eu cyfeillgarwch agos, mae gan Gurnam cyfrinachau tywyll, yn rhy ddwfn i Aman ei deall, sydd yn rhwygo’i fywyd yn ddarnau.

 

Fy Llawlyfr Gorbryder 

Mae’r llyfr yma yn cyflwyno gorbryder fel emosiwn normal sydd yn cael ei wynebu gan lot o bobl pob dydd. Gan gynnwys straeon o wellhad, mae’r llyfr yma yn tynnu sylw at batrymau gorbryder ac yn cynnal ymarferion sydd wedi’u profi i helpu a lleihau gorbryder.

Mae yna benodau sydd yn ffocysu ar gwsg, straen arholiadau, ac addasu i newid.

 

Gorbryder Oherwydd Ein Golwg

Mae’r canllaw ffeithiol yn cynyddu adnabyddiaeth o ran BDD, gan esbonio’r achosion a’r effeithiau’r anhwylder. Yn llawn adroddiadau unigolion a dioddefwyd, darluniau gan bobl ifanc, yn ogystal â phrofiadau eu teuluoedd, pwrpas y llyfr yma yw i helpu pobl ifanc adnabod symptomau BDD mor gynnar ac sydd yn bosib er mwyn lleihau’r trawiad ar yr unigolyn a phawb sydd o’i gwmpas.