Product Policy: At na-nog.com we want you to be satisfied every time you shop with us. However, you may return items which are either sent to you in error, or which are defective in any way. We will not refund for a personalised item (unless faulty) as they have been produced especially for you and have no use to anyone else. If you return the goods, within 30 days, we will issue a full refund for the price you paid for the item, or send replacement goods, according to your instructions.

 

Defective items: You can always return items if they are defective, provided they are returned within 30 days of purchase. Please note: we only accept returns of items that have been opened if they are defective. We will be happy to refund the delivery charges incurred in returning the defective item to us.

 

Delivery charges, and other services: If you are returning an item because of an error on our part or because it is defective, we will be happy to refund the delivery charges incurred in sending the item to you and your costs in returning it to us. Otherwise you will be responsible for those charges and the costs of any other services provided to you in connection with your purchase. 

 

To return an item: To return an item, please enclose a note giving the reason for the return, wrap the package securely and send the package to the address below. (In the case of a defective product, please provide a full description of the fault and return the defective item in its original box , if any):

Na-nôg, 16 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NE.

For your protection we recommend that you use a recorded-delivery service. This returns policy does not affect your statutory rights.

 

Cancelling an item: Under the United Kingdom's Distance Selling Regulations, you have the right to cancel the contract for the purchase of any item within seven working days of delivery. This applies to all our products. However, we regret that we cannot accept cancellations of contracts for the purchase of video, DVD, audio, video games and software products where the item has been unsealed. To cancel the contract, please fill out the back of the delivery slip that accompanies your items, giving the reason for the return as "Contract cancellation". Please package the relevant item securely and send it to us with the delivery slip so that we receive it within seven working days of the date that the item was delivered to you. For your protection, we recommend that you use a recorded-delivery service, but in the case of a cancellation you will be liable for the postage and packing costs. As soon as we receive notice of your cancellation of the order, we will refund the relevant part of the purchase price.

Polisi Nwyddau: Rydym yn gobeithio y byddwch wrth eich bodd bob tro y byddwch yn prynu oddi wrthym yn na-nog.com, ond rhag ofn y byddwch angen dychwelyd nwyddau a ddanfonwyd atoch mewn camgymeriad, neu nwyddau sy'n wallus mewn unrhyw ffordd, nodir isod ein polisi.  Fyddwn ni ddim yn ad-dalu unrhyw swm am nwyddau personol sydd wedi eu cynhyrchu yn arbennig ar eich cyfer chi (heblaw bo nhw yn wallus wrth gwrs!).

 

Nwyddau gwallus: Gellir dychwelyd unrhyw eitem o fewn 30 diwrnod I'w brynu os yw'r eitem hwnnw'n wallus. Noder: ni fyddwn yn derbyn nwyddau a ddychwelwyd wedi eu hagor oni fyddant yn wallus neu'n ddiffygiol. Byddwn yn falch o ad-dalu unrhyw gostau cludo neu bostio.

 

Costau postio ac ati: Os ydych yn dychwelyd nwyddau am eu bod yn wallus neu'n anghywir, byddwn yn falch o ad-dalu unrhyw gostau cludo neu bostio. Mewn unrhyw achos arall, bydd y costau hynny, a chostau unrhyw wasanaeth arall a ddarperir ichi, yn disgyn arnoch chi.

 

Dychwelyd eitemau: Wrth ddychwelyd unrhyw nwyddau, nodwch yn glir y rhesymau dros eu dychwelyd, paciwch nhw'n ofalus, a dychwelwch y pecyn I'r cyfeiriad isod (Mewn achos o nwyddau diffygiol, nodwch natur y diffyg, a dychwelwch yr eitem yn ei flwch gwreiddiol, os oes un):

Na-nôg, 16 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NE.

Er diogelwch ichi, argymhellwn eich bod yn defnyddio'r gwasanaeth cofrestru. Nid yw'r polisi hwn yn effeithio eich hawliau statudol. Dalier Sylw: Os dychwelir eitem a archebwyd gennych, ac sydd heb fod yn wallus, mi fyddwch chi'n gyfrifol am y costau postio/cludo.

 

Canslo eitem: O dan ddeddfau Prydain, mae gennych yr hawl I ganslo unrhyw gytundeb prynu o fewn 7 niwrnod i dderbyn y nwyddau. Mae hyn yn berthnasol I'n holl nwyddau, ond ni allwn dderbyn dileu unrhyw gytundeb ynglyn â phrynu DVD, CD, neu gynnyrch meddalwedd a seliwyd os yw'r sêl wedi ei dorri. I ddileu'r cytundeb, rhowch nodyn gyda’r eitem gan nodi'r rheswm am ei dychwelyd fel "Dileu'r Cytundeb". Paciwch yr eitem yn ofalus a'I ddychwelyd gyda'r ffurflen I'n cyrraedd o fewn saith diwrnod gwaith o'r dyddiad y cawsoch ef. Chi fydd yn gyfrifol am gostau’r cludiant.